Algemene voorwaarden

 

Definities

 1. IDradar: Een online dienst voor identiteitsmonitoring ontwikkeld en onderhouden door Upfront Security B.V., gevestigd in Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73563471.
 2. Gebruiker: De individuele persoon die IDradar gebruikt.
 3. Diensten van Derden: Externe diensten en tools geïntegreerd of gelinkt via IDradar.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van IDradar.
 2. Upfront Security behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en de gebruikers hierover te informeren.
 3. Upfront Security kan IDradar op elk gewenst moment updaten of wijzigen in het belang van goede, uitgebreide en veilige dienstverlening aan haar gebruikers. Gebruikers worden hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 2 – Over IDradar

 1. IDradar stelt gebruikers in staat om meldingen (Alerts) te ontvangen over hun persoonlijk gegevensgebruik via e-mail, onder andere via koppelingen met goedgekeurde (overheid)organisaties.
 2. Een account bij IDradar is vereist om van de dienst gebruik te maken. Persoonlijke informatie zoals voornaam en e-mailadres zijn noodzakelijk voor de aanmaak van dit account en worden alleen opgeslagen om de gebruiker in staat te stellen om IDradar juist en veilig te gebruiken.

Artikel 3 – Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

 1. De gebruiker is verantwoordelijk voor correct en zorgvuldig gebruik van IDradar.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot hun account en daarmee tot IDradar.
 3. Gebruikersgedrag: Handelen in strijd met deze voorwaarden kan leiden tot beëindiging van de toegang tot IDradar.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 1. Upfront Security streeft ernaar om IDradar betrouwbaar en up-to-date te houden, maar garandeert niet dat de dienst altijd beschikbaar is of volledig vrij van fouten.
 2. Upfront Security is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van IDradar, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 3. Upfront Security is niet eindverantwoordelijk voor geïntegreerde of gelinkte diensten van derden via IDradar.
 4. Overmacht: Upfront Security is niet aansprakelijk voor vertragingen of falen in de prestatie als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle.

Artikel 5 – Gegevens en Privacy

 1. Upfront Security respecteert de privacy van alle gebruikers van IDradar en opereert strikt conform de AVG.
 2. Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met aangesloten organisaties na expliciete toestemming van de gebruiker.

Artikel 6 – Intellectueel Eigendom

 1. Alle rechten met betrekking tot IDradar, waaronder merkrechten en auteursrechten, liggen bij Upfront Security.

Artikel 7 – Toepasselijk Recht en Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen gerelateerd aan IDradar of deze voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 8 – Overige Bepalingen

 1. Schadeloosstelling: Gebruikers stemmen ermee in om Upfront Security te vrijwaren van eventuele claims, schades of kosten die voortvloeien uit hun gebruik van IDradar.
 2. ‘Third party Links’: Upfront Security is niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van websites of diensten van derden die via IDradar gelinkt zijn.
 3. Feedback en Suggesties: Gedeelde feedback of suggesties van gebruikers worden beschouwd als niet-vertrouwelijk tenzij expliciet verzocht. Upfront Security heeft het recht deze informatie te gebruiken teneinde haar diensten te verbeteren.

Artikel 9 – Beperking van Garanties

 1. IDradar wordt aangeboden “as-is” en “as-available”. Dit betekent dat Upfront Security de dienst verstrekt in de staat waarin deze zich bevindt op het moment van gebruik en naar gelang de beschikbaarheid op dat moment.
 2. Gezien het innovatieve karakter van IDradar, kan de dienst regelmatig onderhevig zijn aan veranderingen. Upfront Security streeft ernaar voortdurend te innoveren en IDradar te verbeteren ten behoeve van de gebruikers. Dit kan echter betekenen dat functies wijzigen, worden toegevoegd of verwijderd.
 3. Upfront Security geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de functionaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, of prestaties van IDradar. De gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat het gebruik van IDradar op eigen risico is en dat Upfront Security niet aansprakelijk is voor eventuele schade of verlies als gevolg van het gebruik van IDradar.

Artikel 10 – Contact

 1. Voor vragen of opmerkingen over IDradar verzoeken wij je contact opnemen met Upfront Security via info@upfront-security.com.

Upfront Security 
September 2023